Sunday, April 4, 2010

Langkah-Langkah dalam Proses Perancangan Dakwah

Dalam merancang satu-satu aktiviti dakwah,para daei perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan tentang apa yang hendak didakwahkan serta ilmu-ilmu berkaitan cara menyampaikan dakwah serta memiliki akhlak yang terpuji supaya apa yang para daei hendak dakwahkan sampai kepada masyarakat dan boleh diterima oleh masyarakat. Sebelum melakukan aktiviti dakwah sesuatu gerakan dakwah atau idaei perlu merancang aktiviti ini supaya aktiviti dakwah dapat berjalan dengan lancar serta matdamat dakwah dapat dicapai. Terdapat enam langkah-langkah dalam proses perancangan dakwah.

1.Analisis Suasana

Menganalisis suasana merupakan langkah yang penting dalam menyampaikan dakwah.sebelum mengambil sesuatu tindakan kita mestilah memahamikeadaan serta persekitaran dimana aktiviti dakwah hendak dijalankan. Anatar aspek-aspek yang perlu dikaji antaranya ialah aspek social yang mana menyentuh komposisi , nilai, sikap yang mempengaruhi masyarakat di sesuatu tempat. Perancangan dakwah yang dilakukan tanpa memahami serta melakukan analisis reality masyarakat boleh diibaratkan seperti membina rumah di atas angin.selain itu para daei juga perlu menganilis keupayaan diri @ keupayaan organisasi dakwah seperti keupayaan tenaga kerja, kekuatan dan kelemahan organisasi, serta struktur dan budaya organisasi.

2. Penentuan Matlamat

Dalam menyampaikan dakwah matlamat adalah penting supaya para daei @ organisasi dakwah bergerak berdasarkan matlamat yang telah ditetapkan. Terdapat dua jenis matlamat iaitu matlamat strategic dan matlamat praktikal. Matlamat strategic ialah matlamat jangka panjang yang tertumpu pada persoalan apa yang ingin kita capai dalam sesuatu persekitaran.matlamat teknikal ialah matlamat jangka masa pendek yang perlu dicapai untuk menjayakan matlamat strategic.matlamat ini lebih tertumpu kepada bagaimana hendak melaksanakan matlamat strategic.

3. Mengkaji Alternatif

Menkaji alternative ialah dimana kita perlu mengkaji tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan.persoalan-persoalan yg mesti diselesaikan ialah seperti adakan sesuatu alternative itu praktikal(adakah alternative itu dapat dilaksanakan dengan sumber dan tenaga kerja yang ada),adakah sesuatu alternative itu akan Berjaya dan yang manakah antara alternatif-alternatif ini yanag palaing tinggi possibilitinya untuk mencapai matlamat yg disasarkan.

4. Memilih Alternatif

Proses pemilihan alaternatif ini hendaklah mengambil kira had masa, kadang2 kita terpaksa memilih alternative kerana kesuntukan masa, walaupun kita munglin akan memperolehi alternative yang lebih baik sekiranya para daie dapat menyiasat@menganalisis lebih lama. Paling tidak pun alternative yang dipilih dapat memenuhi keperluan yang paling minimum dan menghasilkan kesan yang maksimum.

5. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan proses yang paling utama dalam menentukan keberjayaan sesuatu perancangan. Pada peringkat ini perkara-perkara yang perlu dilakukan antaranya ialah: mengenalpasti kemahiran yang diperlukan, pastikan yang terlibat betul2 memahami keputusan serta tugas yang akan dilaksanakan, menyusun dan mengagihkan tugas, memperincikan tugas, menggabungkan ahli2 serta unit2 dalam organisasi dalam bentuk yang paling sesuai dan berkesan dan mendapatkan sokongan dan penerimaan mereka yang terlibat (kerjasama).

6. Pengawalan

Pengawalan merupakan langkah terakhir dalam proses perancangan dakwah. Pengawalan melibatkan aktiviti-aktiviti seperti pengawasan serta pembetulan.perkara yang perlu ada dalam sistem kawalan untuk memastikan ianya berjalan dangan lancar antaranya ialah pengukur-pengukur prestasi (tahap yang perlu dicapai), kriteria-kriteria( cth jumlah mad’u yang dapat didakwahkan), sistem maklumat( laporan) dan tatacara pembetulan( untuk mengatasi masalah yang berlaku).

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
UNTUK TEMPAHAN BARANGAN BOLEH REPLY SHOUTBOX @ COMMENT atau skype -(buzz-lee)@ hubungi bazli(0139970107)...Sebarang Pertanyaan tentang produk yang disediakan boleh adukan dalam blog ini.